۲۴.۱۱.۲۰۱۹ بیستم کنفرانس نخبگان صنعت

گروه گوانژو شرکت V2 Development در بیستمین کنفرانس نخبگان صنعت (Etouce) در شنژن از ۲۶ الی ۲۸ ماه می سال ۲۰۱۹ در هوتل ونیز رایتور شرکت کردند. این رویداد معتبر میزبان ارائه دهنده از ۳۰ کشور و هزاران سازمان محلی، شرکت های سرمایه گذاری، نمایندگان و همکاران بود.