EB-5 نمایشگاه مهاجرت جهانی بمبئی

2019 EB-5 نمایشگاه مهاجرت جهانی در جاده Expo took شهر بمبئی در ماه جون سال ۲۰۱۹ برگزار شد.شرکت V² Development به متخصصان صنعت سرمایه گذاری بین المللی مهاجرت، در رویدادی که از افزایش اخیر علاقه سرمایه گذاران هندی بهره می برد، پیوست.