۲۴.۰۱.۲۰۱۹ د ګوند لومړی کنفرانس BNB آتنز ۲۰۱۹

د BnB کنفرانس، د جنوري په ۲۴ ، ۲۰۱۹ کال د اتنز په وینډم هوټل کې ترسره شو، دا کنفرانس په یونان کې د لنډمهاله کرایه کولو او ترټولو لوی او خورا معتبر کنفرانسونو څخه وو. V² Development د غونډې لوی سپانسر و، پدې توګه یې خپل مخکښ دریځ یې د یونان په بازار کې له سره تایید کړ.