۰۸.۰۱.۲۰۲۰ مجله Elegant Travel ۱۲: په یونان کې د پانګونې دلایل

په ۲۰۱۹ او ۲۰۲۰ کلونو کې Elegant Travel مجله، چې یو فوق العاده مسافرتي چیني مجله په یونان کې ده، ښاغلي وګلیس ګټندیس د V² Development مشر او عمومي مدیر مسئول د یونان دایمي استوګنې په هکله خپل نظریات له دغې مجلي سره شریک کړل، او په ۱۲ دلایلو یې د یونان دایمي استوګنه په نړۍ کې نمبر اول وبلله، چې دا شرکت د دې برنامې له پیل څخه د یونان په مارکیټ کې شتون لري!