۲۳.۱۰.۲۰۱۹ فوربس مجله، یوناني نسخه: په یوناني املاکو کې پانګوونې لپاره وخت او فرصتونه.

ښاغلي واګلیس کټنیډیس د V² Development مشر او عمومي ریئس، د فوربس مجلې په وروستي پاڼه کې ، یوناني نسخه کې، د یونان د املاکو په سکتور کې د پانګونې لپاره د مناسب وخت او فرصتونو په اړه بحث وکړ.