Giải thưởng “Đóng góp cho Nền kinh tế Hy Lạp”

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2021, V² DEVELOPMENT đã nhận được giải thưởng quan trọng nhất mà một công ty có thể nhận được ở Hy Lạp – giải thưởng “Đóng góp cho Nền kinh tế Hy Lạp” của Phòng Thương nhân Athens tại hạng mục “Doanh nghiệp Sáng tạo Bền vững và có Trách nhiệm”.