Mega Οpen House, Nairobi, Kenya

Trung tâm thương mại Two Rivers ở Nairobi, Kenya, là nơi diễn ra Mega Open House và V² Development đã có mặt tại đây nhằm thể hiện chuyên môn của mình trong lĩnh vực phát triển đất đai, xây dựng, quản lý và kinh doanh bất động sản.