Những Câu chuyện Thành công Nhất: Những doanh nhân Hy Lạp thành công nhất kể từ năm 2003.

Những Câu Chuyện Thành Công Nhất là một album dành riêng cho các doanh nhân Hy Lạp thành công nhất kể từ năm 2003. 44 cá nhân – những người sáng tạo – có tầm nhìn xa này là xương sống cốt lõi của kinh doanh Hy Lạp.