پروژه KEY BISCAYNE
سپړنه
پروژې
پروژه KEY BISCAYNE
موقعیت: ډیلټا فالیرون

KEY BISCAYNE پروژه، په پالایو فالیرو سیمه، اتنز کې

فالیرون ډیلټا ښارګوتی د اتنز د سیند پیل څخه سرچینه اخلی له ۸ اپارتمانونو سره ستاسو د نوی ژوند او نوی کور لپاره غوره ټاکنه! تاسو ساحل، پیرایس یا اکروپولیس تاریخي منطقې ته له دې ځایه آسانه تللی شئ، پلویو فیلیرو سیمه ستاسو د پیل لپاره ترټولو مناسب انتخاب دی!

ولې په دې پروژه کې پانګونه وکړئ
KEY BISCAYNE پروژې
  • ۵۰۰ متر پالیو فیلیرو ساحل ته
  • ۶۰۰ متر مارینا فلیسوس او د لوبو میدانونو ته
  • ۳ دقیقې پیاده سوپرمارکیټ پورې
  • ۲ دقیقې پیاده بانک پورې
  • ۵ دقیقې پیاده دولتي مکتب پورې
  • ۴ کیلومتر د استاوروس نیاجوس کلتوري مرکز څخه